1. De school

Onderwijs bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis. Het is ook gericht op het ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. In ons schoolplan (dat steeds voor vier jaren geldt), staat beschreven hoe en wat er onderwezen wordt. Dit schoolplan ligt op school ter inzage. Het onderwijs op onze school is afgestemd op de ontwikkeling van onze leerlingen. In de eerste jaren zijn bijvoorbeeld het spelen en het spelenderwijs leren heel belangrijk en krijgen kinderen, die al wat verder zijn in hun ontwikkeling, de mogelijkheid zich verder te ontplooien. Andersom is het zo dat een kind ook nog graag speelt. Uw kind krijgt dus echt de kans zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen. 

We leven in Nederland in een multiculturele samenleving. De samenstelling van de schoolpopulatie is daarvan een afspiegeling. In de lessen worden culturele verschillen behandeld, o.a. bij Geestelijke stromingen en wereldoriëntatie. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. 

De Titus Brandsmaschool is een school op katholieke grondslag en maakt deel uit van de stichting “Alberdingk Thijm Scholen”. Bij deze stichting zijn achttien basis- en acht voortgezet onderwijsscholen aangesloten. De school bestaat sinds 1958 en was voorheen gevestigd op de hoek Stroeslaan/ten Boomstraat. Wij zijn gehuisvest in ons gebouw aan de Lopes Diaslaan 87. 

Speerpunten van ons onderwijs 

De school heeft als speerpunten: Early English, ICT en #daar gaat het (ook) om. 

 • Early English: onze school biedt leerlingen vanaf groep 1 les in het Engels. Het vroeg aanbieden van nieuwe talen is goed voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen en bereidt ze voor op hun rol als wereldburger.
 • ICT: op het gebied van ICT is de school voorloper in de ontwikkelingen. Alle lokalen zijn voorzien van digitale touchscreen borden, de school werkt met laptops en Chromebooks. Alle kinderen krijgen les in het leren programmeren.
 • What really matters: op school leer je bijzonder veel, maar waar het uiteraard echt om gaat is dat je je als totaal mens ontwikkelt. Daarom nemen de expressievakken (muziek, zang, drama en creativiteit) een belangrijke plaats in in ons gehele aanbod.
 • Ook aan sport en beweging besteden wij veel tijd en aandacht.
 • Een eigen taalcoördinator met eigen taalklas. Onze leerlingen krijgen een extra programma wanneer dat op gebied van taalontwikkeling en/of woordenschat nodig is.
 • Extra ondersteuning wanneer meer begeleiding gewenst is, maar ook onze eigen ‘Verrekijkergroep’: leerlingen die meer aankunnen worden in een aparte groep uitgedaagd middels een extra programma. 

Directeur: 

Anoek van Hofwegen 

Het bestuur 

Saskia Makker (voorzitter), Bart van den Haak 

Het team 

Groep 1: juffrouw Carola 
Groep 2: juffrouw Daisy en juffrouw Anna 
Groep 3: juffrouw Babeth en juffrouw Marlous
Groep 4: juffrouw Eveline 
Groep 5: meester Mathijs en juffrouw Melinda (wo) 
Groep 6: juffrouw Marjanne, juffrouw Fijnanda en juffrouw Linda (vrij) 
Groep 7: meester Mick en juffrouw Anoek (do)
Groep 8: juffrouw Melissa 

Intern begeleider: Linda de Bruijn
Taalcoördinator: Sylvia Zuidinga 
Engelse coördinator: Eveline Ketelaars en Anna Scholten                                                                                                                                                                    ICT- coördinator: Anoek van Hofwegen en Anna Scholten                                                                                                                                                            Muziek, #daar gaat het (ook) om: Melinda Hildering                                                                                                                                                        Gymnastiek: Ferry Posthuma
RT/extra ondersteuning: Ingrid van Laarhoven, Danian Schoonoord en diverse leerkrachten
Leerlingbegeleiding, vertouwenspersoon en pestcoördinator:
Anoek van Hofwegen, Melissa Brouwer, Daisy Kuiper
Coördinator Leerlingzaken: Ellen Zemmelink 

2. Onderwijs

Methodiek

De school werkt met de volgende methodes: 

Taal: Staal Taal
Spelling: Staal
Begrijpend lezen: Grip op lezen, Nieuwsbegrip
Studievaardigheden: Blits                                                                  
Rekenen: Wereld in getallen d.m.v. Snappet 
Wereldoriëntatie: Alles-in-1
Verkeer: de Verkeerskrant en Wijzer door het verkeer
Engels: projectmatig, Groove Me en Alles-in-1
Schrijven: Pennenstreken 
Gymnastiek: Bewegingsonderwijs voor de basisschool 
Kleutermethodiek: projectmatig middels Piramide in combinatie met uitgebreid woordenschat- en projectonderwijs 
Sociaal-emotionele ontwikkeling: S.E.L. 
Verwerkingsprogramma rekenen: Snappet (groep 4 tot en met 8) 

Elk vakgebied (rekenen, lezen, spelling, taal) wordt op verschillende niveaus aangeboden. Alle kinderen krijgen elk onderdeel van de leerstof aangeboden. Daarna is er pre-teaching/verlengde instructie voor leerlingen die moeite hebben met de basisstof (veelal aan de instructietafel). Voor leerlingen die snel door de leerstof gaan is er extra uitdagende leerstof. 

Groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 besteden wij veel aandacht aan ‘spelenderwijs leren’. Spelenderwijs bereiden wij het taal-, lees- en rekenonderwijs aan. Ook besteden wij veel aandacht aan zowel de grove als de fijne motoriek; zo leert de kleuter zijn eigen lijf goed kennen en gebruiken en stimuleren wij voor stap voor stap een goede schrijfontwikkeling. Verder leren de kleuters rekening te houden met zichzelf en met elkaar. 

Hoe ziet een dag/week er uit in de kleuterbouw? 

 • We beginnen de dag met een spelinloop. Ouders kunnen nog even blijven om samen met hun kind te lezen of een spelletje te doen. Daarna starten wij de dag gezamenlijk in de kring. 
  Met symboolkaarten (dagritmekaarten) geven we aan welke activiteiten er op deze dag plaatsvinden. 
 • Vanuit de projecten werken we met een thema. 
  In de kring wordt dit thema behandeld. Dit gebeurt met verhalen, liedjes, gebruik van muziekinstrumenten, prentenboeken, taal- of rekenlesjes, oefenen met kleuren, vormen, benoemen van concrete en abstracte begrippen spelletjes, enz.
 • Hierna volgt de werkles aan de hand van het thema: er wordt geknutseld, gevouwen, geknipt en geplakt. Dit alles met diverse doelen en op het niveau van de kleuter. Bij de werklessen letten we speciaal op de grove en fijne motoriek en de juiste potloodgreep.
 • Dan is de eerste pauze: de kinderen hebben wat fruit en drinken bij zich.
 • Lichamelijke beweging: Kleuters spelen zowel in onze eigen speelzaal als buiten, met toestellen/materiaal.
 • Bij de lange dagen is er een tweede pauze. Hiervoor hebben de kinderen een lunch en drinken bij zich.
 • Na de tweede pauze werken we met ontwikkelingsmaterialen en in de speciale hoeken. De kinderen kiezen dan vanaf het kiesbord.
 • Als we met het ontwikkelingsmateriaal werken, gebeurt dit op het niveau en in het tempo van de kleuter. De kleuters spelen dan in de hoeken (luisterhoek, zand-/waterhoek, schilder-, bouw- en constructiehoek) of met materialen uit de kast (van eenvoudige puzzels tot voorbereidend rekenen en taal).
 • Verschillende keren per week hebben we Engelse les of wordt er les in het Engels gegeven. Het aanleren van een vreemde taal op jonge leeftijd is zeer effectief. Het draagt zelfs bij aan een betere opname van alle talen. 

Groep 3-8 

Engels 

In deze groepen krijgen de kinderen Engelse les en les in het Engels. De kinderen leren het Engels d.m.v. luisteren, spreken, lezen en schrijven, ontdekkend leren, spel, muziek, creativiteit en de methode Groove.me. Binnen de school hebben we een eigen Engelse coördinator. 

Wereld oriënterende vakken 

In de groepen 3 en 4 worden de wereld oriënterende vakken als één geheel, in samenhang met elkaar en in projectvorm aangeboden. 

Ook in de groepen 5 tot en met 8 werken wij thematisch. De leerlingen krijgen 5 grote projecten per schooljaar aangeboden, waarin wij de oriëntatie op de wereld, maatschappij, burgerschap, verkeer, natuur & techniek, geschiedenis (tijd), cultuur, verschillende religies en de kijk op onszelf als ‘samenhangend onderwijs’ aanbieden. De thema’s komen voortdurend terug bij o.a. begrijpend lezen en woordenschat. Zo kunnen wij onze leerlingen goed ‘samenhangend onderwijs’ bieden, wat het leren leuker maakt, maar ook bij kan dragen aan betere resultaten. 

Expressieactiviteiten zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, toneel/drama, dichten en filosoferen zijn activiteiten die ervoor zorgen dat kinderen zich op alle gebieden ontwikkelen. 

De school heeft voor deze activiteiten de beschikking over: 

 • Een eigen gymzaal voor de groepen 3 t/m 8
 • Een handvaardigheidlokaal
 • Een vakleerkracht muziek
 • Een vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • Een eigen speelzaal voor de groepen 1 en 2
 • Een aula voor vieringen, bijeenkomsten, musical, etc. 

Bewegingsonderwijs 

De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen twee keer per week gymles. Op maandag worden de lessen verzorgd door onze groepsleerkrachten. Op donderdag worden de lessen verzorgd door ROC-studenten, onder leiding van een vakdocent. Tijdens de gymlessen wordt aandacht besteed aan materialen (bijv. kasten, ringen of touwen) en spelelementen waarbij weer andere aspecten naar voren komen zoals spelinzicht, omgaan met winnen en verliezen, balvaardigheid en samenwerking. De leerlingen nemen stevige gympen en sportkleding mee voor deze lessen. De gymkleding blijft op school. 

Digitale verwerking leerstof 

De leerlingen maken gebruik van het adaptieve programma ‘Snappet’, Snappet is een programma waarin leerlingen de leerstof inoefenen en verwerken. Door dit programma zijn wij nog beter in staat de leerresultaten en -ontwikkeling van onze leerlingen te volgen en om onze leerlingen leerstof op niveau aan te bieden. Snappet wordt bij verschillende vakken ingezet, echter in de hoofdzaak voor rekenen. 

ICT 

In elke groep is een digitaal schoolbord aanwezig, dat dagelijks wordt ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Voor elke groep zijn er chromebooks beschikbaar. In de groepen 4 tot en met 8 heeft elk kind een eigen chromebook tot zijn/haar beschikking. Voor leerlingen in zowel de onder- als bovenbouw, die extra leerstof aankunnen, is er wekelijks een verrijkingsgroep: ‘De verrekijkers’. Ook beschikt de school over diverse materialen waarmee de leerlingen leren programmeren en brengen de groepen twee keer per jaar een bezoek aan ons TechSpace; een heus IT-lab. 

Hoe gaan wij met elkaar om? 

 • We werken dagelijks aan een cultuur waarbij een grote betrokkenheid naar elkaar is en waar leerlingen zelf conflicten leren op te lossen.
 • Per klas worden er samen met de kinderen afspraken gemaakt over hoe met elkaar om te gaan (en hoe we niet met elkaar omgaan).
 • Conflicten los je als kind zelf op (eventueel met andere kinderen samen). Kom je daar niet uit, dan wordt de leerkracht ingeschakeld.
 • Gevoelens: kinderen leren hun eigen gevoelens en die van anderen herkennen en benoemen.
 • Op de school is een pestcoördinator als aanspreekpunt en beleidsmaker aanwezig
 • Op de school is een vertrouwenspersoon waar de kinderen met hun vragen of problemen naar toe kunnen gaan 

De leerlingenraad 

Op onze school hebben wij een leerlingenraad. Hiervoor worden, door de leerlingen zelf, per schooljaar uit de groepen 5, 6, 7 en 8 leerlingen gekozen die daar open voor staan. Deze afgevaardigden vergaderen enkele keren per jaar en komen dan met suggesties voor de school. Onderwerpen zijn dan bijv. de speelplaats, het huiswerk, de gymles. Voorzitter is juffrouw Marlous. 

3. Leerlingbegeleiding

In elke groep zitten leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dit kan gebeuren doordat ze wat moeite hebben met de leerstof, of juist voor lopen. Het kan zijn dat ze tijdelijk extra geholpen moeten worden omdat ze een onderdeel niet goed begrijpen, of dat ze bijvoorbeeld moeten leren zich beter te concentreren. 

Voor de leerkracht zijn veel materialen, om deze kinderen goed te kunnen helpen, beschikbaar. In de eerste plaats binnen de methodes zelf en in de tweede plaats in de orthotheek (de plek waar alle “extra” materialen verzameld zijn). Ook de interne begeleider kan de leerkrachten verder helpen met hun begeleiding. Het uitgangspunt van de school is in ieder geval: onderwijs geven dat past. 

Dit gebeurt: 

 • doordat de kinderen de leerstof op verschillende manieren krijgen aangeboden,
 • doordat ze het op het eigen niveau kunnen uitwerken en
 • doordat de leerkracht verlengde instructie of preteaching kan aanbieden. 

Dit laatste gebeurt in overleg met- of begeleid door de interne begeleider. Aan dit kind wordt dan een passend, ondersteunend programma aangeboden in de vorm van een plan. 

Als dit plan gemaakt is, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht en – in individuele gevallen – ondertekend. Na een bepaalde periode (bijvoorbeeld 6 weken of 3 maanden; afhankelijk van de situatie) wordt bekeken door middel van bijvoorbeeld een toets of er vooruitgang is geboekt. Indien nodig wordt er een nieuw plan gemaakt. Het kan ook gebeuren dat de school hulp van buitenaf nodig heeft om het kind goed te begeleiden. Dan kan bijvoorbeeld een verwijzing plaatsvinden voor logopedie (zie ook het kopje “Zorg voor het jonge kind" hierna) of begeleiding gevraagd worden aan het “Het Nuyens Instituut”. Dit laatste gebeurt door het kind, met toestemming van de ouders, aan te melden. Het Nuyens Instituut bekijkt, aan de hand van o. a. de door de school opgestuurde plannen en verdere gegevens, welke hulpverlening nu het beste zal zijn: bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, tijdelijke ambulante begeleiding of plaatsing op een speciale basisschool. Kinderen met een handicap kunnen geplaatst worden op een basisschool, echter wel in overleg of wij de juiste begeleiding kunnen bieden. Alle leerlingen worden meerdere keren per schooljaar besproken door in ieder geval de leerkracht en de Intern Begeleider Linda de Bruijn. 

Zorg voor het jonge kind 

De voorschoolse periode: onze school heeft al langere tijd het uitgangspunt dat veel aandacht besteed moet worden aan met name de eerste 4 levensjaren van het kind. Sinds 1 augustus 2020 heeft de Titus Brandsmaschool een eigen peuterspeelzaal: Peuteropvang De Vlindertuin. Het contact en de samenwerking met de peuteropvang en de school is hierdoor erg intensief.
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt middels projecten. Hierbij worden de volgende ontwikkelingsgebieden behandeld: sociaal-emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling, zelfredzaamheid, motorische ontwikkeling en voorbereiding op het schrijven, creatieve ontwikkeling en creatieve technieken, ontwikkeling van de waarneming, taalontwikkeling en voorbereiding op het lezen, denkontwikkeling en voorbereiding op het rekenen, oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning. 

Wij werken met een eigen taalcoördinator op school: Sylvia Zuidinga. Juffrouw Sylvia begeleidt leerlingen die meer tijd of ondersteuning nodig hebben op het gebied van taalontwikkeling. Zij bekijkt zorgvuldig wat leerlingen nodig hebben en oefent verschillende keren per week in kleine groepjes met de leerlingen uit groep 1 tot en met 4. 

De beginperiode op de basisschool 

Ook in de beginperiode (met name de groepen 1 t/m 4) is het voor de school mogelijk extra aandacht te geven aan het jonge kind; dit kan door de groepen klein te houden. In de groepen 1 en 2 kan daardoor extra worden geoefend op alle ontwikkelingsgebieden. De kinderen worden in groep 1 en 2 middels een observatiesysteem gevolgd in hun ontwikkeling. 

Logopedie 

De school werkt nauw samen met logopedistes. Deze let bij het onderzoek op het spreekgedrag en de taalontwikkeling van de kinderen en verwijst eventueel naar een logopediste. 

Zorg voor het zieke kind 

Als een kind langdurig ziek is, moet uw kind toch les kunnen krijgen. De school draagt zorg voor onderwijs op afstand. 

Coördinator Leerlingzaken 

Op de school is een coördinator Leerlingzaken aanwezig, Ellen Zemmeling. Deze coördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun ontwikkeling op school. Leerlingen worden via de interne begeleider naar de Coördinator Leerlingzaken verwezen. Zij kan ook betrokken worden bij ‘zorgleerlingen’. Daarnaast kan deze coördinator het contact verzorgen met externe organisaties zoals JGGV (Jeugd & Gezin Gooi en Vechtstreek), JGZ (Jeugd GezondheidsZorg), Jeugdhulp en het Regionaal Bureau Leerlingzaken. De Coördinator voert met deze externen een aantal keer per jaar multidisciplinair leerling-overleg (MDO). Mocht vanuit dit overleg voor leerlingen nader (extern) contact nodig geacht worden, worden ouders daarvan uiteraard op de hoogte gebracht. 

Rapportage 

De groepen 1 en 2 ontvangen één keer per (school)jaar een rapport. 
De groepen 3 t/m 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport. 

Ouders worden minstens drie keer per schooljaar uitgenodigd voor een ‘10-minuten-gesprek’. De ouders krijgen dan informatie over de ontwikkeling van uw kind in het algemeen. Er zal niet alleen gesproken worden over de leerresultaten van het kind, maar ook over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welzijn van uw kind(eren). Op de kalender en in de parro-app kunt u zien wanneer de rapportgesprekken plaatsvinden. 
Tussentijds kunt u natuurlijk ook altijd in gesprek gaan met de leerkracht. In verband met vergaderingen of andere afspraken van de leerkracht is het raadzaam om even een afspraak te maken. 

Resultaten en overgang naar het voortgezet onderwijs 

Tijdens de basisschoolperiode van uw kind houden wij de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig bij. In groep 7 ontvangt iedere ouder een voorlopig schooladvies. In groep 8 krijgen de kinderen de doorstroomtoets en een definitief advies (zie hieronder). De kinderen worden niet met elkaar vergeleken, maar bekeken binnen hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden. Daarnaast worden andere toetsen gebruikt om de ontwikkeling van het kind in de gaten te houden zoals bijv. Cito-toetsen (o.a.: begrijpend lezen, rekenen en spelling). Op grond van acht jaren op de basisschool, de toetsgegevens gedurende de schoolloopbaan, de wens van de ouders en het advies van de leerkracht van groep 8, wordt een keuze gemaakt voor een school in het voortgezet onderwijs. 

De eindtoets in groep 8 krijgt vanaf schooljaar 2023/2024 een andere naam: doorstroomtoets. Ook wordt de doorstroomtoets al eerder in groep 8 afgenomen dan vroeger de eindtoets. Hoe zit dat en wat zijn deze veranderingen?

 • De eindtoets in groep 8 heet voortaan doorstroomtoets. Alleen de naam verandert, de inhoud van de toets blijft vergelijkbaar met de eindtoets van nu.
 • Deze laatste toets in groep 8 wordt in februari afgenomen in plaats van in april.
 • De groep 8-leerkracht geeft het definitieve schooladvies pas ná de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Ieder kind in Nederland meldt zich daarna in dezelfde week aan op de gewenste middelbare school, met zijn definitieve schooladvies.

Doorstroomtoets kalender

 • In januari krijgen leerlingen een voorlopig schooladvies.
 • In de eerste twee weken van februari maken leerlingen de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk half maart krijgen scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
 • Uiterlijk in de een-na-laatste week van maart krijgen leerlingen het definitieve schooladvies.
 • In de laatste week van maart schrijven alle leerlingen zich tegelijk met hun definitieve schooladvies in op een middelbare school. (Voor leerlingen die overstappen naar het vso geldt de centrale aanmeldweek niet.)

De kinderen gingen afgelopen jaren naar de volgende scholen voor voortgezet onderwijs: 

  2019/2020  2020/2021  2021/2022  2022/2023
St. Aloysius College 3 1 5 4
A. Roland Holst College - 6 - -
Alberdingk Thijm College 3 3 7 6
Hilfertsheem College 1 1
Comenius College 3 1
De Brink -
Groot Goylant 5 1
Laar & Berg - - 2 -
Alberdingk Thijm Mavo 4 - - -
Gemeentelijk Gymnasium - - - -
Lucent College 1 1 3 1

 

De groep 8 leerlingen hebben voor de volgende scholen gekozen: 

3  vwo/gymnasium Alberdingk Thijm College 
3 havo Alberdingk Thijm College 
2 havo St. Aloysius College 
2  tl/mavo St. Aloysius College 
5  vmbo Hilfertsheem College
1  tl/mavo / havo Comenius College 
 1 tl/mavo Lucent College 

 Begeleiding bij de overgang naar het voortgezet onderwijs 

Tijdens de informatieavond van groep 8 krijgen de ouders de eerste voorlichting over het voortgezet onderwijs. Daarnaast vindt er een adviesgesprek plaats waarin het niveau van uw kind besproken wordt. Hierbij worden ook mogelijke scholen benoemd. Dit advies is leidend voor de aanname op de scholen van Voortgezet Onderwijs. In het voorjaar is een eindtoets. Groep 8 bezoekt tijdens het schooljaar ook diverse VO-scholen ter voorbereiding op de overstap naar het VO. 

Handle with care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’ waarin wij samenwerken met de politie en Veilig Thuis. Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie en Veilig Thuis is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De juf of meester kan hem of haar dan tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij of zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen. Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’.

Als de politie en Veilig Thuis voor een situatie van huiselijk geweld worden ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door aan de directeur of de intern begeleider waar de leerling op school zit:

 • de naam van de leerling;
 • de geboortedatum van de leerling;
 • het signaal ‘Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt Veilig Thuis niet aan ons mee.

De directeur of intern begeleider die het signaal ontvangt heeft, neemt zo snel mogelijk contact met de groepsleerkracht van de betreffende leerling om de leerling zo de ondersteuning te kunnen bieden die nodig is. De groepsleerkracht kan de leerling laten blijken dat hij of zij er voor de leerling is of ruimte geven om zijn of haar verhaal te doen als daar behoefte aan is. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag tijdens de les op een rustig plekje zitten om even tot rust te komen. De groepsleerkracht of intern begeleider neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het signaal van de Veilig Thuis. Het signaal delen we alleen met de collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care’ is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met ons op.

4. De rol van ouders

Medezeggenschapsraad (M.R.) 

Iedere school behoort een medezeggenschapsraad (M.R.) te hebben, waarin het personeel en de ouders vertegenwoordigd zijn. De leden worden rechtstreeks gekozen door de ouders (ouderdeel) en door de leerkrachten (personeelsdeel). De M.R. behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel met het oog op het goed functioneren van de schoolorganisatie in al haar doelstellingen. Zij heeft daartoe algemene bevoegdheden, zoals het recht om voorstellen te doen. De M.R. heeft ook bijzondere bevoegdheden: een advies- en instemmingsrecht. Hiermee kan zij beleidsbeslissingen van het bestuur beïnvloeden. Het ouderdeel laat zich adviseren door de ouderraad; het personeelsdeel laat zich adviseren door het team. In onze M.R. zijn de ouders vertegenwoordigd door mevrouw Azami en mevrouw Belhaj. 

De teamleden zijn vertegenwoordigd door:
mevrouw Carola de Jong, mevrouw Marlous Otten en mevrouw Linda de Bruijn. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.) 

Onze school valt onder het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur, vertegenwoordigd door een bovenschoolse directie, overlegt geregeld met de G.M.R.. De G.M.R. bestaat uit 18 ouders en 18 teamleden die worden gekozen uit de scholen die deel uitmaken van de stichting. Op basis van wettelijke bevoegdheden heeft de G.M.R. gemiddeld eens in de zes tot acht weken overleg met de bovenschoolse directie over het reeds gevoerde en nog te voeren beleid. Vaste overlegpunten zijn onder andere het plan van aanpak voor het komende jaar en de begroting. Door het hebben van instemmingsrecht en adviesrecht kan de G.M.R. invloed uitoefenen op te nemen besluiten door het bestuur van de AT-scholen. Instemmingsrecht houdt in dat het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen een besluit niet kan uitvoeren zolang de G.M.R. niet akkoord is. Adviesbevoegdheid houdt in dat de G.M.R. zowel gevraagd als ongevraagd advies kan geven aan het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen over zaken die geregeld moeten worden. 

Oudervereniging/ouderraad (OR) 

Alle ouders en verzorgers van leerlingen van de Titus Brandsmaschool zijn lid van de oudervereniging. Het voornaamste doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school bij de opvoeding van de kinderen te bevorderen. Hierbij staat het plezier van het kind centraal. 

De oudervereniging wil daarvoor: 

 • Activiteiten organiseren binnen het schoolgebeuren (de feestdagen, carnaval, cultuur etc..)
 • Kennis en inzicht op het gebied van onderwijs bij de ouders bevorderen
 • Een klankbord zijn voor de vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad
 • Indien gevraagd, deelnemen in de overlegorganen van de school 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de oudervereniging de ouderraad benoemd. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en minimaal twee algemene leden. De eerste drie vormen het dagelijkse bestuur van de vereniging. Daarnaast is een aantal ouders actief (de activiteiten-ouders) om alles gestalte te geven. Twee van hen nemen zitting in de ouderraad. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af aan de leden via de Algemene Ledenvergadering. Een jaarplan, de begroting, de verkiezing van de bestuursleden en de hoogte van de bijdragen zijn onderwerpen die op democratische wijze worden vastgesteld. Alle leden krijgen een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. 

Vrijwillige ouderbijdrage 

De oudervereniging is voor haar inkomsten bijna geheel afhankelijk van de ouderbijdrage. Deze bedraagt € 25,- per kind. Deze bijdrage is vrijwillig. De inkomsten worden o.a. besteed aan feesten, spelactiviteiten, excursies, een speurtocht, de Koningsspelen of een sportdag. Dit bedrag mag u overmaken of contant voldoen bij de ouderraad of bij Anoek van Hofwegen. Hoewel het niet betalen van de ouderbijdrage niet zal leiden tot uitsluiting van leerlingen van deelname, is het voldoen van de ouderbijdrage wel nodig om deze activiteiten aan te kunnen blijven bieden. 

Communicatie met ouders 

We hechten op onze school erg aan goede communicatie met de ouders en we trachten de ouders zo volledig mogelijk te informeren. Dit houdt in dat we laagdrempelig zijn. Om te komen tot een goede afstemming tussen de activiteiten op school en thuis is het essentieel om een goede communicatie tussen ouders en school te bewerkstelligen. Dit doen we door: 

 • Gebruik te maken van de oudercommunicatie app/applicatie Parro. Hierin vindt u een agenda met activiteiten en vrije dagen, nieuwsberichten, foto’s en informatie van de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) en kunt u berichten uitwisselen met de leerkrachten.
 • Informatieavonden voor ouders. Bij aanvang van het schooljaar heeft elke groep een informatieavond, waarop ouders over allerlei zaken, die de groep betreffen, geïnformeerd worden. Afhankelijk van de maatregelen welke nodig zijn het corona-virus te bestrijden, beoordelen we hoe we de informatieavond aan gaan bieden.
 • 10-minutengesprekken, waarbij de ouders geïnformeerd worden over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind.
 • Maandelijks een nieuwsbrief met alle activiteiten en relevante informatie. Deze brief wordt per mail en via Parro verstuurd.
 • Een website waarop de actuele informatie vermeld staat met allerlei foto’s van activiteiten: www.titus-brandsmaschool.nl.
 • De schoolgids die jaarlijks verschijnt.
 • De incidentele contacten, waarbij of de ouder of de leerkracht het initiatief neemt.
 • Het bijwonen door teamleden van ouderraadsvergaderingen.
 • Het bijwonen van de M.R.-vergaderingen door teamleden en directie.
 • Wij delen onze activiteiten op Facebook en op Instagram
 • Informatie over de activiteiten met foto's via de Parro app
 • Bij scheiding hebben beide ouders recht op informatie van de school. 

Ouderactiviteiten/hulpactiviteiten 

De ouderraad en het schoolteam doen een beroep op ouders om mee te helpen aan de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. Wij hebben in de loop van de jaren ervaren dat wij door de hulp van ouders meer voor en met de kind(eren) kunnen doen. U bewijst de school en uw kinderen een enorme dienst. Door deze werkzaamheden krijgt u ook een beter inzicht in het reilen en zeilen van de school waar uw kind(eren) een groot gedeelte van de dag doorbrengen. 

De activiteiten waarbij uw hulp wordt gevraagd, zijn o.a.: 

 • Assisteren bij groepslezen in de groepen 3 tot en met 5
 • Controleren op luizen;
 • Het assisteren bij de technieklessen;
 • Assisteren bij handvaardigheid
 • Begeleiden van excursies;
 • Hulp bij sport- en speldagen;
 • Hulp bij het versieren van de school, bijv. voor Sinterklaas/Kerst/carnaval;
 • Het zitting nemen in een werkgroep (ouders en leerkrachten) die vieringen voorbereidt, zoals Sint, Kerst, carnaval, Pasen etc. 

We hopen dat we ook het komend jaar weer op voldoende ouders kunnen rekenen, zodat we alle geplande activiteiten weer door kunnen laten gaan. In een aantal situaties is het niet mogelijk jongere broertjes/zusjes mee te nemen als u uw hulptaak gaat uitvoeren: zij kunnen bijv. de leesles of de rust naast klaslokalen verstoren. 

5. Praktische zaken

Aanmelding en toelating leerlingen 

Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan onze school. Geïnteresseerde ouders geven wij een rondleiding en informeren wij over de manier waarop wij werken op de Titus Brandsmaschool. Wij geven u na een bezoek aan de school ook graag extra informatie en een inschrijfformulier mee. Enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de leerkracht een uitnodiging voor uw kind om, in de laatste week voor de vierde verjaardag, te komen wennen. 

Leerlingen van een andere school 

Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden in overleg met de vorige basisschool in de juiste groep geplaatst. De vorige basisschool dient een schoolverlatingsverslag (onderwijskundig rapport) naar ons op te sturen. 

Opleidingsschool 

Wij hebben het certificaat “opleidingsschool” ontvangen. Dit betekent dat de studenten van het ROC en de PABO bij ons opgeleid kunnen worden. 

Schooltijden 

We werken met een continurooster; op maandag, dinsdag en donderdag blijven de kinderen de gehele dag op school. Woensdag en vrijdag is dat tot de middag. 

 • Maandag, dinsdag en donderdag van 8.25 uur tot 14.30 uur.
 • Woensdag en vrijdag van 8.25 uur tot 12.30 uur. 

In- en uitgaan groep 1 en 2 

Voor de kleuters gaan de deuren om 8.20 uur open. Het is leuk en goed als u even blijft meespelen met uw kind. Na schooltijd kunt u uw kind bij de deur opwachten. Uiterlijk 08.25 verwachten wij uw kind in de klas. 

Binnenkomst groep 3 t/m 8 

Om 8.20 uur gaat de eerste zoemer. Om 8.25 uur gaat de tweede zoemer en verzamelen de leerlingen bij de leerkracht en gaan we naar binnen. De schooldag start om 8.30 uur in de klas. 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie ma 23-10-2023 t/m vr 27-10-2023
Kerstvakantie ma 25-12-2023 t/m vr 05-01-2024
Voorjaarsvakantie ma 19-02-2024 t/m vr 23-02-2024
Pasen vr 29-03-2024 t/m ma 01-04-2024
Meivakantie ma 22-04-2024 t/m vr 03-05-2024
Hemelvaart do 09-05-2024 t/m vr 10-05-2024
Pinksteren ma 20-05-2024
Zomervakantie ma 22-07-2024 t/m vr 30-08-2024
Studiedagen
17 november 2023
31 januari 2024
1 maart 2024

Verjaardagen 

Bij jarig zijn hoort trakteren. U kunt het eenvoudig en gezond houden. Wilt u bij een traktatie voor de klasgenootjes van de jarige even contact opnemen met de groepsleerkracht (dit omdat er ook sprake kan zijn van eventuele allergieën). 

Continurooster 

‘s Morgens drinken we rond 10 uur iets in de klas en eten wat fruit. Op de lange dagen gebeurt dit ook om 12 uur; dan eten we een broodje. We verzoeken u vriendelijk geen weggooiverpakking te gebruiken, maar een fles en een trommel, graag voorzien van een naam. 

Hoofdluis 

Na elke vakantie is er een hoofdluizencontrole; dit gebeurt door enkele ouders. Als er bij de kinderen hoofdluis wordt geconstateerd volgen we het volgende protocol: 

 • De ouders van het desbetreffende kind worden dezelfde dag op de hoogte gebracht. Indien mogelijk wordt het kind thuis direct behandeld.
 • Er wordt een informatiebrief, met de melding dat er hoofdluis is geconstateerd, meegegeven aan alle leerlingen van de klas, of u ontvangt deze melding via een Parro bericht.

JGGV (voorheen GGD) 

Groep 2 

Als uw kind in groep 2 zit, krijgt u een uitnodiging met daarbij twee vragenlijsten en het verzoek deze van tevoren in te vullen. De jeugdarts bekijkt hierbij de groei, ontwikkeling en gezondheid; o.a. de ogen, gehoor, lengte en gewicht, taal/spraakontwikkeling en bewegen. Ook wordt besproken hoe uw kind het vindt op school en hoe het contact met vriendjes en vriendinnetjes is. U kunt tijdens deze afspraak ook uw vragen stellen of onderwerpen bespreken die u belangrijk vindt. Deze controle vindt plaats op een locatie van de GGD. U ontvangt een oproep. 

Groep 7 

Als uw kind in groep 7 zit, krijgt u een uitnodiging met daarbij twee vragenlijsten en het verzoek deze tevoren in te vullen. De doktersassistente of jeugdverpleegkundige heeft vervolgens een gesprek met uw kind, bepaalt de lengte en het gewicht en controleert zo nodig het zicht en het gehoor van uw kind. Naar aanleiding van dit onderzoek kunt u worden uitgenodigd voor een vervolggesprek. Dit kunt u natuurlijk ook zelf aanvragen. 

Bij vragen en/of problemen kunt u contact opnemen met de GGD. 035 - 692 63 50 of jgz@ggdgooi.nl of logopedie@ggdgooi.nl. 

Met al uw vragen rondom (op)voeden, (op)groeien of de ontwikkeling van uw kind, kunt u vrijblijvend terecht bij de JGV (Jeug en Gezin Gooi- & Vechtstreek).

Verzuimbeleid 

Bij ziekte van uw kind vragen we u een bericht middels Parro naar de leerkracht te sturen, of eventueel tussen 8.00 uur en 8.20 uur contact op te nemen met school. Er is dan iemand aanwezig of u kunt een bericht inspreken. Als bij de verzuimregistratie blijkt dat uw kind zonder bericht niet aanwezig is, nemen wij contact met u op. 

Wanneer uw kind onder schooltijd ziek wordt, bellen wij u op. 
We willen benadrukken dat een noodnummer niet alleen voor ons, maar zeker ook voor uw kind prettig is. Mocht uw telefoonnummer en/of emailadres veranderen, geeft u dat dan door aan de leerkracht of directeur. 

We vragen u een eventueel bezoek aan bv. huisarts, tandarts en bijles zoveel mogelijk buiten school te plannen. Mocht dit onverhoopt niet kunnen, neemt u dan contact hierover op met de leerkracht van uw kind. 

Buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door de Stichting Bink Hilversum. De M.R. is akkoord gegaan met deze uitbesteding. Als u gebruik wilt maken van deze voorziening, kunt u dus rechtstreeks contact opnemen met de Bink. 

Peuterzaal 

Bij de school is de peuterzaal “De Vlindertuin” gevestigd. Uw kind is hier welkom voor 2, 3 of 4 dagdelen in de week. Het aanmelden kan zowel bij De Vlindertuin als bij de Titus Brandsmaschool als online: www.kinderopvang.atscholen.nl. 

Op en rond het schoolplein 

 • Neem s.v.p. geen honden mee op het plein. Sommige kinderen zijn er allergisch voor, andere kinderen zijn hier bang voor.
 • U kunt oud papier kwijt voor de hoofdingang van de school.
 • Houdt u er rekening mee, dat er betrekkelijk weinig parkeerplaatsen voor auto’s zijn rond de school. Probeer in ieder geval niet te parkeren op plaatsen waar de schoolkinderen lopen of fietsen.
 • Gebruikt u ook de ingang van de school, welke uw kind altijd moet gebruiken.
 • Er mag op de speelplaats niet gefietst worden. Dit om de veiligheid van de anderen te waarborgen. De fietsen dienen in de rekken geplaatst te worden.
 • Voorzie, waar mogelijk, de fietssleutel en de spulletjes van uw kind van een naam. 
6. Afspraken

Beleid van aanmelding

Alberdingk Thijm Scholen hanteert een breed toelatingsbeleid. Er zijn geen wachtlijsten. In het basisonderwijs wordt in principe elke leerling geplaatst. Ook als een leerling – om welke reden dan ook – extra begeleiding/ondersteuning nodig heeft, zal worden onderzocht of de leerling toch op de betreffende school terecht kan.

In principe worden leerlingen toegelaten op basis van toelaatbaarheid in de betreffende groep. De groep is in eerste instantie afhankelijk van de leeftijd van het kind, maar wij kijken daarbij ook naar de eerdere schoolloopbaan en het ontwikkelingsniveau van het kind. Kinderen die tussen oktober en december instromen in groep 1, worden goed door de leerkrachten geobserveerd om te kijken of zij het schooljaar erop nog een jaar in groep 1 blijven of al door kunnen stromen naar groep 2. Kinderen die na januari instromen, blijven in principe nog een jaar in groep 1.

Het kan voorkomen dat de school adviseert dat een leerling een klas overdoet om verdere kennis en vertrouwen op te bouwen voordat hij/zij naar de volgende groep doorstroomt. Dit gebeurt alleen als de leerkracht zich ernstige zorgen maakt dat een kind de situatie in de volgende groep niet het hoofd zal kunnen bieden. Wij kijken hierbij naar de gehele ontwikkeling van een kind en de beslissing om een leerling te laten doubleren zal nooit gebaseerd zijn op één enkel aspect van de ontwikkeling, hetzij academisch, hetzij sociaal- emotioneel.

De uiteindelijke beslissing over doubleren ligt bij de school. Uiteraard zal in voorkomende gevallen tijdig contact opgenomen worden met de ouders.

Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken wij uitgebreid naar alle voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

Als het niet past

Het kan echter voorkomen dat de school die benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Alberdingk Thijm Scholen heeft 18 basisscholen, waarvan een school voor speciaal basisonderwijs (C. Hummelingschool) en 8 middelbare scholen in het Gooi. Alle scholen hebben een eigen profiel waarmee een breed netwerk van ondersteuning en begeleiding wordt aangeboden. Kijk voor informatie over alle schoolprofielen op de website van Alberdingk Thijm Scholen.

Samenwerkend netwerk basisonderwijs in het Gooi

Afhankelijk van het advies kan een leerling geplaatst worden op een school binnen dit netwerk of daarbuiten. Een leerling kan altijd geplaatst worden op een school ergens in de regio. Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Meer informatie hierover en de contactgegevens staan op de website van Samenwerkingsverband Unita: www.swvunita.nl

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de leerlingen en hun ouders een goede tijd ervaren op onze school. Desondanks kan het voorkomen dat ouders een klacht hebben. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend, agressief of gewelddadig gedrag. Een klacht wordt bij voorkeur eerst bespreekbaar gemaakt op het niveau waarop de klacht ontstaat. In de meeste gevallen zal dit de groepsleerkracht zijn. Als dit overleg niet leidt tot een oplossing van het probleem, dan kan de klacht besproken worden met de coördinator leerlingzaken of de directie.

Als er op schoolniveau geen oplossing wordt gevonden voor de klacht, dan kan de klager worden doorverwezen naar de vertrouwenspersoon van de stichting, de heer J.B. van Luit. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via de directie van de school of via: Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijm Scholen, Postbus 700, 1200 AS Hilversum. E-mail: vertrouwenspersoon@atscholen.nl. De klager kan ook direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon, als de aard van de klacht hiertoe aanleiding geeft. De vertrouwenspersoon heeft als taak zorg te dragen dat klachten van ouders/verzorgers op een zorgvuldige manier worden afgehandeld. De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een (schriftelijke) klacht bij het bestuur of de klachtencommissie. Hij kan proberen te bemiddelen om de zaak op te lossen en begeleidt de klager desgewenst ook bij de verdere procedure. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt.

De officiële klachtenregeling (‘Klachtenregeling Alberdingk Thijm Scholen PO') ligt op school ter inzage. U kunt de klachtenregeling daar eventueel ook afhalen.

Onderstaand stappenplan is de route die bij voorkeur wordt gevolgd bij de behandeling van een klacht opdat deze zo zorgvuldig en efficiënt mogelijk wordt opgelost.

Stap 1

De ouder/verzorger, hierna ‘klager', bespreekt zijn klacht zo mogelijk met degene tegen wie de klacht gericht is, hierna ‘aangeklaagde'. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2.

Stap 2

De klager bespreekt zijn klacht met de directeur. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 3. Indien de klacht betrekking heeft op de directeur, volg na stap 1 direct stap 3.

Stap 3

De klager wendt zich, via de directeur, tot de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of de klacht door bemiddeling tot een oplossing kan worden gebracht dan wel aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij het bestuur (stap 4) of bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs (stap 5).

Stap 4

De klager dient, al dan niet bijgestaan door de vertrouwenspersoon, een klacht in bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5.

Stap 5

De klager dient, al dan niet bijgestaan door een gemachtigde, een klacht in bij de Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. (Adresgegevens: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag; www.gcbo.nl) Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bestuur hierover.

De Landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs brengt advies uit aan het bevoegd gezag, inhoudende:

 • het oordeel met betrekking tot de (niet-)ontvankelijkheid van klager;
 • het oordeel met betrekking tot de (on)gegrondheid van de klacht;
 • een eventuele aanbeveling ten aanzien van door het bevoegd gezag te treffen maatregelen.

Stap 6

Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie besluit het bestuur wat te doen met het advies en deelt dit schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, de directeur van de betrokken school en de klachtencommissie.

Time-out, schorsing en verwijdering

In geval van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, is het mogelijk de leerling een time-out te geven of te schorsen. Een time-out kan daarnaast worden opgelegd als een leerling voor onderzoek naar leer- of gedragsproblemen tijdelijk naar een andere school wordt verwezen. De ouders worden, soms samen met de leerling, na schooltijd uitgenodigd voor een gesprek. De directeur overlegt met het schoolbestuur, alvorens een besluit tot schorsing te nemen. Indien er wordt overgegaan tot een schorsing, dan wordt dit de ouders door de directeur schriftelijk kenbaar gemaakt. Het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar krijgen een afschrift van dit besluit tot schorsing. Indien het een schorsing betreft voor een periode langer dan één dag, ontvangt ook de onderwijsinspectie een afschrift van het besluit.

Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat hiertoe wordt besloten, vindt er een gesprek plaats tussen het schoolbestuur, de schoolleiding en de betrokken groepsleerkracht. Daarnaast worden de ouders van de leerling, eventueel samen met de leerling, door het schoolbestuur uitgenodigd voor een gesprek. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats voordat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Ook het besluit tot verwijdering wordt de ouders schriftelijk medegedeeld. De leerplichtambtenaar krijgt een afschrift van het besluit tot verwijdering.” Tegen het besluit tot verwijdering kunnen de ouders binnen zes weken bezwaar aantekenen.

Verlofregelingen

Alle kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig en kunnen niet zomaar de lessen verzuimen. Er is een leerplichtwet die verlof e.d. regelt:

 • Extra verlof bij religieuze feesten. Als uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, dan bestaat er recht op verlof.
 • Op vakantie onder schooltijd. Vakantie onder schooltijd is alleen mogelijk als uw kind door de specifieke aard van uw beroep niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval mag de directeur van de school één keer per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het moet dan wel gaan om de enige gezinsvakantie gedurende dat jaar. Naast uw aanvraag via een verlofformulier – dat u op school kunt verkrijgen of kunt downloaden van onze website – dient u een werkgeversverklaring te kunnen overleggen, waaruit naast de specifieke aard van uw beroep ook de reden aangegeven moet zijn waarom u niet tijdens een schoolvakantie verlof op kunt nemen. U moet met de volgende voorwaarden rekening houden:
  • u kunt maar voor maximaal 10 schooldagen aaneengesloten verlof krijgen
  • verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan
  • het verlof moet ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school worden aangevraagd (dit i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure).
 • Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden. Hiermee worden situaties bedoeld die buiten de wil van u en/of uw kind liggen. Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U kunt hierbij denken aan:
  • verhuizing van het gezin;
  • bijwonen van het huwelijk van een bloed- of aanverwant;
  • ernstige ziekte van een bloed- of aanverwant;
  • overlijden van een bloed- of aanverwant;
  • viering van een (25-, 40- of 50-jarig) huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Aanvragen van verlof

U dient uw verzoek voor verlof (te downloaden via de website) altijd schriftelijk in te dienen bij de directeur van de school. Tot een periode van maximaal 10 schooldagen neemt de directeur zelf een beslissing op uw aanvraag. Alleen bij verlof voor “andere gewichtige omstandigheden” kan het voorkomen dat een verlofperiode noodzakelijk is die langer dan 10 schooldagen duurt. In dat geval stuurt de directeur van de school uw aanvraag door aan de leerplichtambtenaar van het regionaal bureau leerlingzaken te Bussum. Deze neemt, na overleg met de directeur van de school, een beslissing op uw verzoek.

Veiligheidsbeleid

Op onze school is een veiligheidsplan aanwezig. In dit veiligheidsplan staan de volgende zaken:

 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Bedrijfshulpverlening en brandpreventie
 • Klachtenregeling
 • Gedragscode (over seksuele intimidatie, pesten, racisme/discriminatie, agressie/lichamelijk geweld en privacy)
 • Veilig internetgebruik en gebruik van andere moderne communicatiemiddelen
 • Ontruimingsplan

Medisch handelen

Onderwijzend personeel heeft in principe niet de bevoegd- en bekwaamheid medisch te handelen. Onder medisch handelen valt ook het toedienen van medicijnen. Het schoolbestuur maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijkheid voor onderwijs en zorg. Medisch handelen is geen onderwijsverantwoordelijkheid, maar de school beschikt wel over een protocol dat als leidraad dient in geval van calamiteiten en situaties waar acuut (medisch) handelen noodzakelijk is. Dit ligt ter inzage op de school.

Verzekering

De school is verzekerd via een collectieve verzekering tegen ongevallen en is WA verzekerd voor alle activiteiten in schoolverband; dus ook tijdens excursies, sportdagen, etc. De verzekering dekt niet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, vernieling, vermissing, verduistering of verwisseling van goederen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kinderen elkaar of elkaars eigendommen toebrengen. Dit is vaak een kwestie van de persoonlijke WA-verzekering van de ouders. Voor schade die kinderen, al dan niet opzettelijk, aan schooleigendommen toebrengen worden de ouders aansprakelijk gesteld.

Privacybeleid

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico's met zich mee. Het goed regelen van informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen van deze risico's tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. Het IBP-beleid van Alberdingk Thijm Scholen geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders en is terug te vinden op www.atscholen.nl onder: disclaimer en privacy.

Toestemming beeldmateriaal (foto's en video's)

Gedurende het schooljaar komt het voor dat in opdracht van school voorbeelden van projecten en foto's en video's van leerlingen worden gepubliceerd. Ook zal foto- en/of videomateriaal worden gebruikt voor publicaties als schoolwebsite, brochures, promotiematerialen voor open dagen, social mediakanalen en de nieuwsbrief. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal waarop leerlingen worden afgebeeld. Indien de school gebruik maakt van de Parro- schoolapp zal via deze app om toestemming worden gevraagd. In andere gevallen zal met een formulier schriftelijk om toestemming worden gevraagd om foto's en/of filmpjes waarin uw zoon of dochter is afgebeeld te kunnen gebruiken voor onze online en offline publicaties. Indien u toestemming geeft voor publicatie en u wilt achteraf toch dat een foto wordt verwijderd dan kunt u dat aangeven bij de schooldirectie. Indien u geen toestemming geeft dan zullen we geen beeldmateriaal publiceren van uw zoon/dochter.

Het kan voorkomen dat wij op school ten behoeve van individuele begeleiding van kinderen of opleiding/coaching van leerkrachten video-opnames maken. Een voorbeeld hiervan is School Video Interactie Begeleiding (SVIB). Deze opnames zijn voor intern gebruik en worden na bestudering/gebruik gewist. Wettelijk mag dit maximaal een jaar bewaard worden. Ook van uw kind kunnen dan tijdelijk beelden worden vastgelegd. Deze opnames zijn voor onderwijskundige doeleinden en vallen dan ook niet onder de privacywet.

Voor het gebruik van beeldmateriaal waar toestemming voor is gegeven, geldt: er zal terughoudend worden omgegaan met foto's en video's van leerlingen. Van ouders en leerlingen die beeldmateriaal maken tijdens school activiteiten verwachten we dat zij terughoudend om gaan met het publiceren van foto's.

Gezonde en rookvrije leefomgeving

Voor alle schoolterreinen geldt dat zowel in het schoolgebouw als op het schoolplein het verboden is te roken. Alberdingk Thijm Scholen staat voor een gezonde leefomgeving en ondersteunt daarmee de uitgangspunten van het landelijke initiatief Rookvrije Generatie.

7. Alberdingk Thijm Scholen

Basisscholen van de Alberdingk Thijm Scholen werken samen op gebied van onderwijs, bestuur en management. Hier vindt u de gegevens van het bestuur en een overzicht van alle scholen die onderdeel zijn van de Alberdingk Thijm Scholen.

Bestuur

Saskia Makker-Velthuis (bestuursvoorzitter) en Bart van den Haak
Postadres: Postbus 700, 1200 AS Hilversum
035 - 646 00 88
bestuur@atscholen.nl
www.atscholen.nl

  

Basisonderwijs

Blaricum

KBS Bernardus
035 - 538 37 87
Eemnesserweg 18b, 1261 HG
www.kbsbernardus.nl

KBS De Pionier
035 - 523 32 07
Levensboom 8, 1261 MX
www.kbsdepionier.nl

Eemnes Hobbitstee
035 - 538 98 91
Aartseveen 70, 3755 VE
www.hobbitstee.nl

Mariaschool
035 - 533 41 10
Vierkante Bosje 35, 3755 BE
www.mariaschooleemnes.nl

Merlin
035 - 538 68 54
Aartseveen 72, 3755 VE Eemnes
www.merlin-eemnes.nl

Hilversum

Augustinusschool
035 - 621 64 30
Kloosterlaan 11, 1216 NH
www.augustinusschool.nl

C. Hummelingschool
035 - 685 08 13
P. Planciusplein 12, 1212 BW
www.hummelingschool.nl

Junior Campus
tweetalig basisonderwijs
035 - 672 99 31
Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK
www.basisschooljuniorcampus.nl

KinderCampus
035 - 646 94 21
W. Bontekoestraat 34, 1212 CB
www.kindercampus.nl

Paulusschool
035 - 624 69 16
Neuweg 96A, 1214 GX
www.paulusschoolhilversum.nl

Titus Brandsmaschool
035 - 685 88 96
Lopes Diaslaan 87, 1222 VC
www.titus-brandsmaschool.nl

De Wilge
035 - 685 40 74
Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC
www.dewilge.nl

De Wilgetoren
035 - 642 42 69
Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK
www.dewilgetoren.nl

Laren

De Binckhorst-St. Jan
035 - 538 25 01 Eemnesserweg 17,
1251 NA
www.debinckhorst.nl

Wijdemeren

Joseph Lokinschool
035 - 656 13 70
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
www.josephlokinschool.nl

Jozefschool
0294 - 25 33 36
Dammerweg 7
1384 GM Nederhorst den Berg
www.jozefschoolndb.nl

St. Antoniusschool
035 - 656 10 67
Zuidsingel 50
1241 HC Kortenhoef
www.antonius-kortenhoef.nl

 

Alberdingk Thijm Kinderopvang

www.atkinderopvang.nl

Locaties Peuteropvang

KinderCampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
peuteropvang@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
peuteropvang@josephlokinschool.nl

Vlindertuin
Lopes Diaslaan 87
1222 VC Hilversum
peuteropvang@titus-brandsmaschool.nl

Locaties Buitenschoolse opvang

Kindercampus
Bontekoestraat 34
1212 CB Hilversum
bso@kindercampus.nl

Joseph Lokin
Hollands End 8
1244 NR Ankeveen
bso@josephlokinschool.nl

BSO de Bincken
Kerklaan 29
1251 JS Laren
bso@debinckhorst.nl
06-156 789 75

ook na school lekker spelen schermafbeelding copy 

  

Schoolkeuzes in het Gooi

Naar de middelbare school?

Bij Alberdingk Thijm Scholen gunnen we iedere leerling een droom. Een dui-delijk beeld over jezelf in de toekomst. Om naar toe te werken. Om voor te gaan. Natuurlijk komen dromen niet zomaar uit. Daarom helpen we je om te vertrouwen op je eigen kunnen, om stap voor stap je weg te vinden en om jouw persoonlijke doelen dichterbij te brengen. Zodat je het mooist mogelijke kunt bereiken wat je in je hebt. Want daar gaat het om.

Na de basisschool op zoek naar een middelbare school? Alberdingk Thijm Scholen biedt voortgezet onderwijs op alle niveaus. Kom langs tijdens de open dagen of kijk op de website: www.atscholen.nl

GYMNASIUM/ATHENAEUM/HAVO

Alberdingk Thijm College
Sfeervol en ICT-rijk
T: 035 - 672 99 00
Locatie: Laapersveld 9, 1213 VB Hilversum
www.atchilversum.nl

IB MYP/VWO/HAVO

Laar & Berg
Learn. Discover. Inspire.
T: 035 - 539 54 22
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.laarenberg.nl

IB MYP/DP

International School Hilversum
Learning Through Diversity
T: 035 - 672 99 31
Locatie: Emmastraat 56, 1213 AL Hilversum
www.ishilversum.nl

IB MYP

International School Laren
T: 035-5395422
Locatie: Langsakker 4, 1251 GB Laren
www.islaren.nl

MAVO/HAVO

St. Aloysius College
Leerling in Beeld
T: 035 - 624 74 81
Locatie: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
www.hetalc.nl

MAVO

Alberdingk Thijm Mavo
Vernieuwend Onderwijs
T: 035 - 647 98 43
Locatie: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
www.alberdingkthijmmavo.nl

VMBO

Groot Goylant
Vmbo met ambitie
T: 035 - 685 00 14
Locatie: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
www.grootgoylant.nl

VMBO 3 + 4

Mediaschool Hilversum
T: 035 - 712 35 45
Locatie: Prins Bernhardstraat 160, 1211 GK Hilversum
www.mediaschoolhilversum.nl