Onderwijs op de Titus Brandsmaschool

​​​​Het onderwijs bestaat niet alleen uit het verwerven van kennis. Het is ook gericht op het ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden; ''What really matters'', met andere woorden onderwijs dat er toe doet staat bij ons centraal.  In ons schoolpla​n (dat steeds voor vier jaren geldt), staat beschreven hoe en wat er onderwezen wordt. Dit schoolplan ligt op school ter inzage. Het onderwijs op onze school is afgestemd op de ontwikkelingen van de leerlingen en gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs.​​

We leven in Nederland in een multiculturele samenleving. De samenstelling van de schoolpopulatie is daarvan een afspiegeling. In de lessen worden culturele verschillen behandeld bij bijvoorbeeld Geestelijke stromingen en de Wereldoriëntatie. Ook is er aandacht voor de emancipatie. Voorbeelden en verwachtingen spelen een grote rol in gelijke toekomstkansen voor jongens en meisjes. Vaak gaat het om ogenschijnlijk kleine dingen: plaatjes in de leesboeken, de verdeling van taken van leerlingen en de voorlichting over beroepen. Het team is er attent op dat in de voorbeelden en de verwachtingen geen verschillen zijn tussen jongens en meisjes. Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar zich ook ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.​​

​Visie en missie

We willen de leerlingen op onze school voorbereiden op een zich snel ontwikkelende maatschappij, waarin zij als volwassenen respectvol met elkaar en hun omgeving omgaan, met een positief kritische houding t.o.v. die maatschappij, toegerust met de benodigde kennis en vaardigheden. Om een en ander te realiseren zijn dit onze uitgangspunten:

 1. Een goede samenwerking tussen bestuur, directie, leerkrachten, kinderen en ouders, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken we met z'n allen!
 2. Het werken in onze school staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar.
 3. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn. We vinden het belangrijk dat met name op sociaal gebied alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.
 4. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Het zelfstandig worden, het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staan hoog in het vaandel.
 5. Wij stellen ons actief op om ieder kind zich optimaal te laten ontwikkelen naar eigen mogelijkheden.
 6. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal (ik en de ander), emotioneel (ik en gevoel), motorisch (ik en bewegen), cognitief (ik en leren), en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.
 7. Er wordt gewerkt met methoden, onderwijsleermiddelen en organisatievormen, die rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en die ook zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
 8. Met behulp van het leerlingvolgsysteem en leerlingbesprekingen worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven. E​en en ander binnen de mogelijkheden van de school.
 9. Om de leerkrachten zo professioneel mogelijk te laten functioneren, heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel.
 10. Onze school voert een actief beleid in het samenwerken met de peuterspeelzaal, het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo gemakkelijk mogelijk te maken.
 11. Onze school is onderdeel van de wijk "Hilversum  Noord". Onze school doet moeite om het welzijn van de wijk te bevorderen; zo doen we mee aan activiteiten in de wijk of zorgen we voor (brede school)​ activiteiten​.