Net als andere scholen heeft ook de Titus Brandsmabasisschool een Oudervereniging. Deze bestaat uit een Ouderraad en haar leden. Het voornaamste doel van de oudervereniging is de samenwerking tussen ouders en school bij de opvoeding van de kinderen te bevorderen. Hierbij staat het plezier van het kind centraal.  

Ouderraad

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft de Oudervereniging een Ouderraad benoemd. De Ouderraad bestaat uit 1 voorzitter, 1 penningmeester, 1 secretaris en minimaal 2 algemene leden. De eerste drie vormen het dagelijkse bestuur van de vereniging. Daarnaast is een aantal ouders actief (de activiteitenouders) om alles gestalte te geven. Twee van hen nemen zitting in de ouderraad. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af aan de leden via de Algemene Ledenvergadering. Een jaarplan, de begroting, de verkiezing van de bestuursleden en de hoogte van de bijdragen zijn onderwerpen die op democratische wijze worden vastgesteld.

​Alle ouders/verzorgers van leerlingen van de Titus Brandsmaschool zijn automatisch lid van de Oudervere​niging.

​Kosten

De Oudervereniging is voor haar inkomsten bijna geheel afhankelijk van de lidmaatschapsgelden. Deze bedragen € 25,00 per kind. Alle lidmaatschapsgelden zijn vrijwillig. U bent dus niet verplicht te betalen, dit vermindert uiteraard wel de mogelijkheden van de Ouderraad haar doelstellingen te bereiken. Daarom doen wij een dringend beroep op u, ook namens de kinderen, dit wel te doen. Immers, deze inkomsten worden besteed aan de bevordering van het plezier van het kind middels festiviteiten, (spel)activiteiten, excursies (NIET het schoolreisje; deze gaat geheel buiten de Oudervereniging om). Bovendien kan er ruimte ontstaan voor extra spelactiviteiten. Een voorbeeld is de ieder jaar terugkerende speurtocht met spelletjes voor alle groepen op de hei.​